چشم انداز :

با توجه به فعالیت های صورت گرفته تا کنون و ارتباط های گسترده بین المللی انتظار این است که شرکت تیرچه استاندارد  باغستان در ردیف برترین شرکت های معتبر کشور قرار گیرد.

ماموریت :

دستیابی به برتری کیفیت از طریق افزایش رضایت مشتریان و کارفرمایان پروژه ها و همچنین حضور در پروژه های مطرح در سطح منطقه خاور میانه