• معاونت  اجرائی:

 

در این معاونت کلیه امور مربوطه به مناقصات، بازاریابی و بازرگانی و همچنین مدیریت و اجرای کلیه پروژه‌های شرکت اداره می‌شود که شامل موارد زیر می باشد:

 

۱٫ امور بازرگانی

 

۲٫ امور مناقصات

 

۳٫ امور بازاریابی

 

۴٫ امور مدیریت پروژه‌ها

 

 

 

  • معاونت اجرایی ساختمان :

 

۱٫ امور اجرایی پروژه های مسکونی ، تجاری و اداری

 

۲٫ امور اجرایی پروژه های صنعتی

 

۳٫ امور نظارت بر اجرا

 

 

 

  • معاونت برنامه‌ریزی:

 

این معاونت شامل امورهای ذیل می‌باشد:

 

۱ . امور خدمات

 

۲ . امور اداری

 

۳ .  امور شبکه و IT

 

۴ .  امور سیستم ها و روش ها

 

۵ .  امور روابط عمومی و تبلیغات

 

۶ .  امور منابع انسانی و آموزش

 

۷ .  امور کنترل پروژه

 

۸ .  امور منابع انسانی و آموزش

 

  • مدیریت تدارکات کالای پروژه‌های ساختمانی و انبارها:

 

کلیه امور مربوط به خرید و تدارکات کالای پروژه‌های ساختمانی اعم از صنعتی یا غیرصنعتی در این واحد انجام می‌گیرد. ضمناً امور انبارداری نیز در این امور مدیریت می‌شود و شامل موارد زیر می باشد :

 

۱٫امور خرید کالاهای داخلی

 

۲٫امور خرید کالا های خارجی

 

 ۳.امور انبار ها

 

 

 

  • مدیریت امور مالی:

 

این امور به دو واحد سرپرستی مالی پروژه‌های ساختمانی و سرپرستی مالی پروژه‌های صنعتی تقسیم می‌شود و کلیه امور مربوط به ضمانتنامه ها، تسهیلات بانکی، مدیریت مالی پروژه‌های مختلف و … در این واحدها اداره می‌شود و شامل موارد زیر می باشد :

 

۱٫ امور پروژه های ساختمانی

 

۲٫ امور پروژه های صنعتی