خرپا سازه ای صلب و مثلثی شکل می باشد که اعضای آن مستقیم و بدون انحنا بوده و اتصال اعضا ی آن با یکدیگر به صورت مفصل (لولا) می باشد.خرپاي تیرچه شبکه پیش ساخته شده از میلگردهاي کششی زیرین، بالایی و عرضی (زیگزاگ) که به شکل خرپا به همدیگر جوش یا قلاب شده اند و ایستایی لازم را براي حمل و اجراء تامین می کنند. ميلگردهاي توليدي در ماشين هاي خرپا سازي بطور اتوماتيک خم کاري شده  و  سپس بوسيله جريان برق و سيستم هاي هيدروليک جوشکاري و بهم متصل مي گردند خرپاهاي توليدی در سايز هاي مورد نظر قطع و بسته بندي مي شود.

مشخصات خرپای ميلگردي:

 ارتفاع خرپا از 7 تا 30 سانتيمتر
 طول خرپا از يک متر تا 13 متر
قطر ميلگرد پايين و بالا از 7 تا 14 ميليمتر قطر ميلگرد زيگزاگ از 4 تا 6 ميليمتر
 حداقل تنش تسليم ميلگردها 4200 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع
 وزن يک متر خرپا با توجه به قطر ميلگرد و ارتفاع خرپا از 900گرم تا 4 کيلوگرم