سیستم تیرچه پیش ساخته خرپایی متشکل از خرپای فولادی و پاشنه بتنی که با قرارگیری بلوک ها مابین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده، مقطع مرکب T  شکل مناسبی را تشکیل می دهند . تیرچه پیش ساخته خرپایی از شش جزء آرماتورهای کششی، آرماتورهای عرضی، آرماتور بالایی، بتن پاشنه تیرچه، آرماتورهای تقویتی و آرماتور کمکی اتصال تشکیل شده است . در مرحله اول باربری تیرچه، میل گرد زیزین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه، باید قادر به تحمل نیروی کششی ناشی از وزن خود تیرچه و همچنین ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها باشد . در مرحله دوم باربری میل گردهای کششی تیرچه به عنوان عضو کششی تیر T  عمل می کنند . میلگردهای عرضی (زیگزاگ) در مرحله اول باربری همانند عضو مورب خرپا عمل می کنند و به کمک اعضای کششی و بالایی ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه (در هنگام حمل و نقل) و وزن سقف تامین می کنند . در مرحله دوم باربری تیرچه، زیگزاگ ها پیوستگی لازم بین میل گرد کششی خرپا و بتن پوششی را تامین می کنند . میلگرد بالایی در مرحله اول باربری به کمک دیگر اعضا خرپا، وزن تیرچه را در هنگام حمل و نقل و هم چنین وزن مرده سقف را تحمل می کند . در مرحله دوم باربری تیرچه اگر میل گرد بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطح بلوک ها قرار گیرد، در نقش فولاد افت حرارتی مقطع مرکب سقف عمل می کند و در صورتی که پایین تر از سطح بلوک ها قرار گیرد، چنین نقشی نخواهد داشت . میلگرد تقویتی برای تقویت استحکام با طولی کمتر از دو میل گرد کششی در داخل بتن پاشنه قرار می گیرد . برای تامین تکیه گاه بلوک ها و نیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین سقف، پاشنه تیرچه قبل از نصب، بتن ریزی می شود .

مزایای استفاده از  تیرچه پیش ساخته خرپایی بتنی

  • به علت پیش ساخته بودن تیرچه و بلوک، نصب سقف بسیار آسان و سریع بوده.
  • قالب بندی زیر سقف، تنها به شمع بندی و نصب چهارتراشدر فواصل معین محدود می شود.
  • بتن ریزی به طور یکپارچه انجام می شود و بتن کمتری نسبت به سقف های بتن آرمه متداول مورد نیاز است.
  • بلوک های پلی استایرن در سقف های تیرچه و بلوک به عنوان عایق حرارتی عمل می کنند.
  • به علت استفاده از بلوک و حذف بتن منطقه کششی، در مصرف بتن صرفه جویی قابل توجهی می شود.
  • به دلیل کاهش فضای بتن با استفاده از بلوک ها، از مصرف آرماتورهای فولادی کاسته می شود.
  • به علت تولید صنعتی تیرچه و بلوک در کارخانه، کیفیت مناسب تری حاصل شده.
  • با توجه به وزن کم تیرچه ها، حمل و نصب آنها توسط کارگران بدون نیاز به جرثقیل امکان پذیر بوده.
  • از نقطه نظر اجرایی، به کارگیری سقف های تیرچه و بلوک سرعت عمل بیشتری را موجب خواهد شد.
  • این نوع سقف ها نسبت به سایر سقف ها از عملکرد لرزه ای بهتری برخوردار هستند.