سیستم تیرچه فولادی با جان باز در ترکیب با بتن شامل ترکیب یکپارچه ای از تیرچه های فلزی خود ایستا با فواصل تقریبا یکسان و دال بتنی فوقانی است که به صورت  T  شکل عمل میکند . تیرچه فولادی با جان باز عضو پیش ساخته ای است که به صورت خرپاهای ویژه دو سر ساده اجرا میشود . تیرچه فولادی از سه جزء بال تحتانی و اعضای قطری و بال فوقانی تشکیل شده است . بال تحتانی تیرچه که از تسمه ساخته میشود ، بعنوان عضو کششی خرپا عمل کرده و بارهای وارده را تحمل میکند . در مرحله ی اول بارگذاری تیرچه ، بال تحتانی به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه ، باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل و نقل باشد . این عضو در مرحله دوم بارگذاری تیرچه بایستی قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها باشد . در مرحله سوم بارگذاری تیرچه (مرحله بهره برداری) نیز بال تحتانی به عنوان عضو کششی تحت لنگر ناشی از بارهای وارده عمل میکند . اعضای قطری تیرچه (زیگزاگ یا گوشواره) که معمولا از میلگرد میباشند به عنوان عضو مورب خرپا عمل نموده و به کمک اعضای کششی و فشاری ، ایستایی لازم را برای تحمل بارهای وارده در سه مرحله ی بارگذاری تامین می نمایند .بال فوقانی تیرچه از نبشی ، تسمه یا ناودانی ساخته شده و در داخل بتن پوششی قرار میگیرد . این عضو در مرحله اول و دوم بارگذاری ، وزن تیرچه به هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده سقف را در هنگام بتن ریزی و قبل از حصول مقاومت بتن پوششی تحمل می نماید . در مرحله سوم بارگذاری تیرچه ، به همراه سایر اعضای   تیرچه ، بارناشی از بارهای مرده و زنده را در هنگام بهره برداری تحمل میکند .

.

مزایای استفاده از تیرچه فولادی با جان باز

خود ایستا بودن تیرچه (عدم نیاز به شمع بندی)

امکان بتن ریزی همزمان چند سقف

کاهش میزان بتن مصرفی و کاهش وزن سقف

یکپارچگی سقف و اسکلت به دلیل جوشکاری تیرچه ها به اسکلت

مناسب برای دهانه های بلند و بارگذاری های سنگین

امکان حذف کش ها در اسکلت فلزی

سرعت و سهولت در اجر